Antlaşmalı Kurumlar

İşbu Gizlilik Politikası ("Politika"),Cosmopark Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla, kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızın bu bağlamda bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Politika’nın amacı, Cosmopark tarafından işletilmekte olan www.cosmopark.com.tr internet sitesinin ("Platform") işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları ve tıp merkezlerimizde muayene ve tedavi olan kişiler (hepsi birlikte "Veri Sahibi" olarak anılacaktır) tarafından Cosmopark ile paylaşılan veya Cosmopark’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği ve tedavi işlemleri için Cosmopark ile paylaşılan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
1.İşlenecek Veriler
Cosmopark, Veri Sahibi’nin rızasına bağlı olarak Veri Sahibi’nin kimlik bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri ile Platform’a konu hizmetlerin ve olası sağlık hizmetlerinin ifa edilmesi için gerekli olabilecek, Kanun ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri Platform üzerinden veya manuel ortamda işleyebilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda Cosmopark ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.
Geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun’un 3. ve 7. maddeleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
2.Kişisel Veri İşleme Amaçları
Cosmopark, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri,Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması için, Platform’a üyelik söz konusu ise üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Cosmopark tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cosmopark tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cosmopark ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Cosmopark’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
Söz konusu kişisel bilgiler Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında,Veri Sahibi ile iletişime geçmek veya Platform üzerindeki deneyimi iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Cosmopark tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.
Cosmopark ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.Bu istisnalar; (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (iii) bir sözleşmenin (Cosmopark ile Veri Sahibi arasında) kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.
3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanun’un 6. maddesi kapsamında sayılan özel nitelikli kişisel verilerden olan kişisel sağlık verileriniz; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.
Cosmopark olarak ayrıca, Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında; hastaların tedavi sürecinin daha iyi görüntülenmesi, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Veri Sahibi’nin sağlık hizmetleri kullanımını analiz etme ve sağlık verilerini saklama, tıp merkezi içi raporlama, dijital pazarlama, hukuksal süreçlerin ve şikâyetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi amaçlarıyla, hastalarına sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, işlem anında ve sonrasında görüntü ve kayıt alabilecek ve bunları 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve sair mevzuata uygun olarak işleyebilecektir.
4.Kişisel Verilerin Aktarımı
Cosmopark, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel veriler kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Cosmopark’ün Veri Sahibi’ne sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Cosmopark, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul etmektedir. Kişisel veriler, Kanun’un 9. maddesinde işaret edilen usul ve şartlar çerçevesinde, Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir.

Cosmopark Clinic Web Sitesi, içeriği ve uygulamaları, sadece bilgilendirme ve eğitim amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta ilişkisi sağlama amacı ile oluşturulmamıştır.
Sitemizdeki bilgiler, hekim muayenesi ve hekimlerin konsültasyon sonucu sağlanan bilgiler ile kıyaslanamaz. Kaynaklarda belirtilen görüşler ve dokümanlar, Cosmopark Plastik Cerrahi Sağlık Grubu açıkça belirtilmediği takdirde resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.
GİZLİLİK BİLDİRİMİ
İşbu www.cosmopark.com.tr İletişim Formları dışında bulunan tüm bölümleri kişisel bilgilerinizi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, gerekli açıklamaları okuyabilir, hastaneler grubumuz hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. İlgili web sitemize vermiş olduğunuz ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, telefon, cep telefonu, adres, şehir bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacaktır.
Yukarıda belirtilen ilgili sitede yer alan İletişim Formları vasıtası ile paylaşmış olduğunuz iletişim (telefon ve e-posta) bilgileri Cosmopark Clinic ve/veya yetkilendirdiği çözüm ortakları aracılığı ile istemiş olduğunuz bilginin size ulaştırılması için kullanılabilir. Cosmopark Clinic'e ait web siteleri sayfasında vermiş olduğunuz bilgiler ilgili bu sağlık kurumunun size daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak ve sizleri bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır.
WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI YASAL UYARI
İşbu http://www.Cosmopark Clinic.com.tr siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden her kimse, işbu "Kullanım Şartları ve Yasal Uyarı" da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.
Cosmopark Clinic işbu "Kullanım Şartları ve Yasal Uyarı" başlığı altındaki bilgilerde ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek site kullanıcısının sorumluluğundadır. Cosmopark Clinic Plastik Cerrahi Sağlık Grubu’nun değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Cosmopark Clinic Plastik Cerrahi Sağlık Grubu sitesinin hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

Cosmopark Clinic Plastik Cerrahi Sağlık Grubu sitesindeki bağlantılar sizi Cosmopark Clinic Plastik Cerrahi Sağlık Grubu sitesinin dışına götürebilir ve Cosmopark Clinic Plastik Cerrahi Sağlık Grubu, bu sitelerin içeriği, doğruluğu ya da işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez.Cosmopark Clinic Plastik Cerrahi Sağlık Grubu, bağlantısının verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Cosmopark Clinic Plastik Cerrahi Sağlık Grubu veya bağlı şirketlerinin, bu sitenin oluşturulması üretilmesi ya da iletilmesinde yer alan üçüncü şahıs niteliğindeki diğer taraflar, site kullanıcısının bu siteye erişim ya da sitenin kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, arızi, tali ya da cezai zarar, ziyan ve hasarlarından ötürü sorumlu tutulamaz. Web sitemizi ziyaret edenler, sitemizde indirilmeye müsait dosyalarının virüslerden, veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş- çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçları kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Web sitesi siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları "oldukları gibi" sağlamaktadır ve web sitesi hakkında veya web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Cosmopark Clinic Plastik Cerrahi Sağlık Grubu sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluğunu değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
Yasal Uyarı
Cosmopark Clinic Web Sitesi, içeriği ve uygulamaları, sadece bilgilendirme ve eğitim amaçlı olup, herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta ilişkisi sağlama amacı ile oluşturulmamıştır.
Sitemizdeki bilgiler, hekim muayenesi ve hekimlerin konsültasyon sonucu sağlanan bilgiler ile kıyaslanamaz. Kaynaklarda belirtilen görüşler ve dokümanlar, Cosmopark Clinic açıkça belirtilmediği takdirde resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.
Telif
İşbu sitede yayınlan her türlü metin, görsel, ses, animasyon, video dosyaları ve diğer her türlü materyal ve tasarımlar 5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği telif altındadır. Bu telif hakkı Cosmopark Clinic'e aittir ve hiç bir öge ticari amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde kullanılamaz.

Yasal

Bilgilendirme